Militär STRATEGI härstammar från grekiska ordet STRATEGOS - ordet som är numera vanligt och som gjorde entré först i militära affärer i början av 1800-talet i Europa. Vetenskapen eller konsten av att kombinera och nyttja medlen av krig i att placera och regissera stora militära rörelser och operationer; STRATEGOS! Även psykologiskt, politiskt och ekonomiskt av en nation. Att uppnå objekten av krig; 'strategike epistem'; en generals kunskap - 'strategon sophia'; en generals visdom. Den första 'avhandlingen' som diskuterar STRATEGI är från Kineserna under perioden från 400 - 200 f.Kr. Sun Tzu skrev The Art of War 400 f.Kr. - verket har blivit erkänd som den bästa boken om militär STRATEGI!

Lawrence Freedmans bok STRATEGI kan jag varmt rekommendera; som omfamnar historien om STRATEGISKT tänkande - beskriver bland annat att STRATEGOS definieras som konsten av kreativ makt. En svår konst att bemästra. Lawrence Freedman's 'narrativ' är skarpt - står för en fantastiskt epos till översikt av de mest framträdande STRATEGISKA teorier i historien.
Faktum kvarstår; alla har en STRATEGI för allt som Lawrence skildrar i sin helhet. Ett stort mästerverk till drygt 750 sidor lång - militära analyser holografiskt. Historien och evolutionen av STRATEGOS i världshistorien. Allt från Machiavelli till min personliga favorit Sun Tzu. Som bland annat stod för 'det bästa sättet till att vinna är att inte strida överhuvudtaget'. STRATEGOS! I hur att engagera i konflikt och bli framgångsrik i strid - i form av strategike epistem och strategon sophia; en generals framfart i strid; till exempel Alexander den Store eller Napoleon Bonaparte.

Individer som har varit förmögna att titta djupt in i deras psyken ofta beskriver inom dem själva destruktiv potential som individer likt i kategorin av Ghengis Khan, Hitler eller Stalin. Starka bevis att tendensen till aggression/våld alltid varit en extrem mäktig drivkraft i mänskligt liv. Som ibland kan manifesteras som ett geni till militär ledare; en STRATEGEG! En STRATEGOS som accepterar faktumet att aggression är invävnad in i den naturliga ordern och att det inte är möjligt att vara i liv utan den. Kanske spirituella arketypiska varelser både är välgörande och 'ondsinta' principer och krafter. Förmågan till att acceptera 'skapelsen' av världen som den är - inkluderat den mörka sidan. Den 'diaboliska' aspekten så att säga. Ett essentiellt element i det 'universala' dramat; detta vet en sann STRATEG - en generals visdom! Existensen av skugg-sidan av världen förstärker dess ljus-aspekter genom att tillhandahålla kontrast och ger fantastisk rikedom och djup till det 'universala' dramat - STRATEGOS!
Att rensa alla aspekter av den universala skuggan skulle världen förlora sitt enorma djup och rikedom och skulle till sist leda till en väldigt färglös och ointressant värld. Detta vet en militär STRATEG! Cosmic Shadow; ett fällt av sanslös energi; begåvad med medvetande intelligens, destruktiv potential och fasansfull beslutsamhet till att orsaka kaos, lidande och katastrof. En kraft i universum. Ett komplicerat spel inom sig själv.
Ett spel som en sann STRATEG känner till. Omfamnande en attityd som accepterar det faktum att 'ondska' är en inneboende del av världen och att alla sfärer innehåller separata individer kommer alltid ha en både ljus och skugg-sida. En militär STRATEG som verkligen uthärdar i detta.
Detta förkroppsligar Lawrence Freedman i sin fantastiska bok STRATEGY : A History. Som Tegedao som ligger bakom Life and Literature ger 5/5 i betyg; A BOOK THAT ILLUMINATES! 
 
"If there were no wars - how could we the value of peace?"
All of life is a complex game of strategy; moves, and countermoves, taking and losing pieces, setting up for the final.” — Steven James
--

Unraveling the Strategy in Crime Fiction

Crime fiction, a genre celebrated for its complex narratives and deep psychological insights, offers a unique perspective on the strategies employed in criminal investigations. Central to its appeal is the depiction of the grim realities of crime, demanding strategic thinking and sharp detective skills. This article delves into the strategic elements that define crime fiction, using the example of Harry Bosch, a popular character created by Michael Connelly.

"Bosch" is a crime fiction series set primarily in Los Angeles, California. The series follows the gritty and often intense life of Harry Bosch, a hard-nosed LAPD homicide detective. Los Angeles serves as a dynamic and multifaceted backdrop for the series, capturing the city's diverse cultural landscape, its sprawling urban environment, and the complex intersection of crime, politics, and justice within its bounds. Bosch's investigations often take him through various neighborhoods of L.A., showcasing the city's unique character and the challenges it presents in law enforcement and criminal investigation.

At the heart of crime fiction lies the detective character, exemplified by Harry Bosch. These characters are often depicted as deeply flawed yet brilliant, using their intellect and intuition to solve crimes. Their strategies involve piecing together seemingly unrelated clues, understanding criminal psychology, and often, bending the rules to serve justice. Bosch, for instance, is known for his relentless pursuit of the truth, even at the cost of personal relationships and his career.

Crime fiction thrives on the complexity of its central criminal acts. Writers often delve into the intricacies of crimes, from meticulous planning to execution, challenging readers to solve the puzzle alongside the protagonist. This complexity demands strategic thinking not only from the characters but also from the readers, who are actively engaged in untangling the web of deceit and motive.

A key feature of crime fiction is its realistic portrayal of criminal investigations. This genre often highlights the painstaking nature of detective work, from collecting evidence to interrogating suspects. It showcases how detectives strategize to find the truth amidst a plethora of red herrings and false leads. In doing so, it exposes the audience to the methodologies and challenges of real-life investigations.

Crime fiction does not shy away from the darker aspects of society. It often presents a grim picture of the realities of crime, including violence, corruption, and moral ambiguity. This element forces both the characters and the readers to confront uncomfortable truths about human nature and society. Characters like Harry Bosch often find themselves wrestling with ethical dilemmas, where the line between right and wrong is blurred.

A significant strategy used in crime fiction is the exploration of psychological depth, both of the criminal and the detective. Understanding the mind of the criminal is crucial for solving the crime. This genre frequently delves into the psychological motivations behind criminal acts, adding a layer of complexity to the narrative. Similarly, the psychological impact of crime on the detective is also explored, often leading to character development and personal growth.

Crime fiction, through its strategic depictions of criminal investigations and the grim realities of crime, offers more than just entertainment. It provides insights into the human psyche, societal issues, and the complexities of justice and morality. Characters like Harry Bosch represent the quintessence of this genre, embodying the intellectual rigor and moral complexity that fans of crime fiction have come to love and expect. In crime fiction, strategy is not just a tool for solving crimes; it's a window into the depths of human nature and society.
--

The allure of strategy in crime fiction lies in its thrilling blend of intellectual challenge and suspense. It's a cerebral game of cat-and-mouse, where detectives employ ingenious tactics to outsmart cunning criminals. Each story is a complex puzzle, inviting readers to engage in strategic thinking and problem-solving. This genre masterfully intertwines the grim realities of crime with the psychological depth of its characters, making it not just a literary journey but a mentally stimulating experience. It's all about strategy – a mesmerizing dance of minds, where every clue, every decision, and every move counts.

(a text generated by Chat GPT)


Nedanför denna artikel ska jag på mitt fan fiction vis gräva mig djupare i CRIME FICTION! CRIME FICTION STRATEGY RULES! Först ut ska jag skriva lite CSI : MIAMI!