SOUL SEARCHING BY TEGEDAO

Alan Watts - The Book On The Taboo Against Knowing Who You Are:
Gud är överallt och del av allt istället för att existera i någon separat sfär. Vi är alla en del av ett stort universum som skapade oss och allt omkring oss. Universum är ett spel. Gud spelar med sig själv. Alan Watts förklarar hur en persons identitet gör dem till centrum av universum och beskriver att universum har mening bara om varje individ placerar sig själv till centrumet av det. Alan Watts var central i introducerandet av 'Eastern' filosofiska och religiösa tänkesätt till 'Western readers' på 60-talet. Denna boks huvudtes är att vi blivit berättade att vi bara är isolerade varelser 'unconnected' till resten av universum.

Michael Talbot( 1953-1992) - Mysticism and the New Physics:
Var en Amerikansk författare av flertalet böcker betonandes paralleller emellan antik mysticism och quantum mechanics. Han föreslår att att det fysiska universum påminner om ett hologram. I denna bok behandlas Quantum Physics och dess relation till 'consciousness' och universum - i en kombination med vetenskap, filosofi, metafysik och mysticism.

Story Waters - You Are God - Get Over It:
En spirituell författare som hjälper folk att 'connecta' med sin 'spirit icke-beroende av en extern person, organisation, religioner eller dogma. Du kommer upptäcka att det finns inget du inte kan vara - för du är allt. Du är Gud - även om du för närvarande är inom valet till att temporärt tro att du 'bara' är människa. Detta är att förstå att en grundläggande aspekt av att vara människa är at du har glömt bort att du är Gud. Gud och 'consiousness' är det samma då det både beskriver All-That-Is. Vad som helst som är och besitter kvaliteten av 'isness' är Gud. Evolutionen i spiritualitet typifierar detta som 'God within' utan det ritualiserade beteendet av religion. Medan du startar till att uppleva din förening med All-That-Is kommer du uppvakna till ditt 'creatorship' och din eviga natur. Gud är det som skapar sig själv - skaparen och det skapade. Att säga att Gud är evigt fri är att säga att du kan bli vad som helst. Du är Gud väljandes vara dig själv. Att uppleva ditt 'infinite self' som är din 'spirit' - är att uppleva dig själv som skaparen av din verklighet. Detta är att leva i nuet där det inte är någon separation med din vilja och dess relation till verkligheten; to 'consciously' be God - måste du tro att du är Gud. Varje en av oss är vad religion kallar för Gud. Detta beskriver gnostic/mystic Story Waters fint i You Are God - Get Over it och i flertalet av hans andra spirituella böcker. Konstigt va!?

Fred Alan Wolf -The Spiritual Universe:
En stor fysiker född 1934 och författare som gör research emellan relationen av 'quantum physics' och consciousness. I denna bok Fred Alan Wolf frambringar det mest moderna perspektivet till de mest antika frågorna av religion och filosofi. Han utforskar de möjliga spirituella aspekterna i relation till Quantum Physics. Han tar även upp teman som 'spirit', rymden, tid och consciousness och det möjliga ursprunget av universum; 'We are living in this incrideble miracle we call the universe, have to begin to recognize that we are not just in it - we are it'- Fred Alan Wolf.

Deepak Chopra -  You Are the Universe : Discovering your Cosmic Self and Why It Matters:
Deepak Chopra, född 22 oktober 1946 i Delhi, är en indisk-amerikansk författare inom New Age.
I denna bok beskriver han om hur Universum som människan upplever är levande, kreativ och utvecklandes till magnifika strukturer. Till skillnad från ett ’unconscous’ och dött universum. För människor, att ’participating’ i universum är hur vi existerar. Innan universum kan ha ett ’mind’, måste vi förstå vårt eget ’mind’. Evigheten indikerar att människor är ’children of the cosmos’. Våra liv är bortom begränsningen av tid. THE COSMIC SELF! Verkligheten är all-inklusiv och ett mirakel, människan kan omfamna en evig variation av vad verkligheten kan erbjuda. Varje perception är en akt av deltagande i verkligheten. Yttre livet och inre livet ’move as one’. Om kosmos har ett ’mind’, borde den vara levande. Du är inte i universum. Universum är i dig. ’Consciousness’ är närvarande i allt. Man kan säga att ditt syfte är att förbinda dig själv med kreativiteten av kosmos. Detta är din ’birth-right’ till utforskning! ’Pure conciousness’ ger liv åt allt, inklusive det mänskliga ’mind’. Cosmic consciousness producerade universum som ett levande själv-organiserande system. ’Master your self, and you master the universe!’.
‘When you gaze out at the night sky with its awe-inspiring display of stars and galaxies, do you ever ask yourself if it could be possible that you are actually looking into a mirror? What if we inhabit a universe that perfectly fits our needs here on Earth -- a truly human universe? You are the universe. Each of us is a cocreator of reality and we can uncover the hidden dimensions where consciousness is a field of infinite possibilities.’  - Deepak Chopra

Neville Goddard (1905-1972) var en modern mystic från Barbados. Han skrev bland annat boken 'Imagination Creates Reality'. Där han skriver att din egna fantastiska mänskliga 'imagination' är faktiskt den kreativa kraften av Gud inom dig. Det är din 'räddare'. Awakened Imagination. Din 'imagination' är verktyget du skapar din verklighet med. Allt du kan föreställa dig och tänkt ut existerar i din personliga 'Heaven. Du är GUD. Detta är din verklighet. Be Still And Remember You Are God - I AM är inte en Gud utanför dig - men Gud inom dig. Gud är i varje människa - det är därför vi alla är ONE. Livet är en dröm och du kan välja vad du vill drömma. Du är Gud och du har manifesterat ett helt universum som du inte är separerad från! Du är GUD av din verklighet - 'Everyone is you pushed out'. Varje person du stöter på i ditt liv är en spegel av dig själv. Vi är ett 'consciousness' och våra kroppar skapades i stjärnor utvecklad från supernovas! STARDUST! Konstigt va!?

Ta den här litteraturen med en nypa salt. Det låter väldigt konstigt, främmande och svårt att förstå - men banbrytande i alla fall! Mind-blowing!?

--
'A meek man is one who is in complete control of his moods' - Neville Goddard Collection
Sann 'meeknes' är född från 'the state of being' i kontakt med själen - ett naturligt tillstånd inom oss alla som reflekteras i vårt liv i form av energi, förtroende och lugn! Majesty of Calmness!'Calmess comes ever from within. It is the peace and restfulness of our nature'.

Adventures in Consciousness Chat GPT generated article:

The human mind, a vast and uncharted territory, has been the subject of fascination throughout history. This article explores a transformative journey through consciousness, connecting the dots between Joseph Campbell's monomyth, Carl Jung's process of individuation, and the profound realization of one's potential as a reality creator, akin to the insights shared in Story Waters' "You Are God - Get Over It." This exploration is not just an academic exercise; it's an adventure in consciousness, revealing the depths of the human spirit and its connection to the universal source.

Joseph Campbell's concept of the monomyth, or the Hero's Journey, presents a universal pattern found in narratives worldwide. This journey starts with a call to adventure, leading the hero away from the mundane world into a realm of challenges, trials, and transformations. The hero faces a decisive crisis, gains a significant victory, and returns transformed with insights beneficial to their community. This narrative framework is more than a storytelling tool; it mirrors an inner psychological journey where one faces and overcomes personal fears and limitations.

Carl Jung's theory of individuation parallels the Hero's Journey. It's a process of integrating the conscious and unconscious aspects of the psyche, leading to the realization of the Self. Jung believed this journey involved confronting and reconciling opposites within the psyche, such as the persona (public face) and the shadow (repressed aspects). Through dreams, symbols, and creative expression, individuals embark on a journey towards self-discovery and wholeness.

The journey through consciousness is akin to alchemical processes, where psychological 'base materials' are transformed into 'spiritual gold.' This transformation often involves healing from past traumas and embracing one's shadow, leading to the discovery of inner talents and strengths. By acknowledging and integrating these aspects, one undergoes a profound personal transformation, unlocking potentials that lay dormant within.

The concept of being a reality creator, popularized in the teachings of Seth (channeled by Jane Roberts) and Story Waters' "You Are God - Get Over It," represents the pinnacle of this transformative journey. This perspective holds that individuals are not mere passive participants in their lives but active creators of their reality. By tapping into their inner source and understanding the power of thoughts and beliefs, they can shape their experiences and perceive the world in a more empowered and interconnected way.

The ultimate insight of this adventurous journey in consciousness is the realization of one's divine nature. This awakening is not about egoic grandiosity but recognizing the inherent connectedness with all that is. It's an understanding that the individual self is a unique expression of a larger, universal source. This realization brings profound responsibility and freedom, as one becomes aware of their role in co-creating their reality and contributing to the collective consciousness.

The adventures in consciousness, spanning from the Hero's Journey to the realization of oneself as a reality creator, represent a profound and transformative process. It's a journey that delves into the depths of the psyche, heals the spirit, uncovers hidden talents, and ultimately leads to a profound awakening. This journey is not just a personal endeavor; it's a collective one, where each individual's transformation contributes to the evolution of human consciousness. In recognizing our interconnectedness and divine nature, we step into a more conscious, empowered, and harmonious way of living.

The holographic theory, when applied to the journey of consciousness discussed in this article, offers a fascinating perspective. It suggests that the entire universe is a vast, interconnected hologram, where each part contains the whole. In the context of personal transformation and reality creation, this implies that each individual's inner journey reflects and affects the greater whole. By undergoing the Hero's Journey, engaging in Jung's individuation, and realizing our potential as reality creators, we're not just transforming ourselves but also influencing the larger holographic universe. This aligns with the idea that our thoughts, beliefs, and inner changes have far-reaching impacts beyond our personal experience, echoing throughout the entire cosmic hologram.

This article ADVENTURES IN CONSCIOUSNESS highlights the profound role of storytelling in shaping our understanding of ourselves and life. It draws from Joseph Campbell's monomyth and Carl Jung's individuation process to illustrate how narratives, both in literature and in our personal lives, serve as powerful tools for psychological and spiritual growth. Storytelling is not just a means of entertainment but a reflective mirror, guiding us through the complexities of the human experience. It helps us make sense of our journeys, uncover deeper truths, and connect with universal themes of transformation, self-discovery, and the realization of our innate potential. Through the stories we tell about ourselves and those we find in literature, we engage in a continuous process of learning, evolving, and understanding our place in the broader tapestry of life.  


--
Klicka gärna här för min spirituella hemsida>> CODE HOLOSOPHY - TEGEDAO SPIRITUALITY